Důležité právní informace

POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK VYJADŘUJETE SOUHLAS S NÍŽE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NEVSTUPUJTE NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY.

Tyto webové stránky necílí na žádnou fyzickou osobu, která je občanem nebo obyvatelem země, kde by jejich obsah nebo používání byly v rozporu s jakýmikoli zákony či nařízeními, ani na žádnou právnickou osobu, která se nachází v takové zemi nebo jurisdikci, a tyto fyzické či právnické osoby nebudou tyto webové stránky používat.

Uživatelé přijímají informace obsažené na těchto stránkách na své vlastní riziko a společnosti Louve Investments SICAV, a.s., se sídlem na adrese Václavské náměstí 2132/47, Praha 1 – Nové Město, 110 00 Česká republika, IČO 108 39 925, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26320. (dále jako „Fond“), která má povolení k výkonu činnosti investičního fondu uděleného ČNB (Česká národní banka), správce a obhospodařovatel AVANT investiční společnost, a.s. (IČO 275 90 241) („Správce“) a Louve Group s.r.o., (IČO 069 45 431) nenesou žádnou odpovědnost v případě, že návštěva těchto webových stránek není v rámci jurisdikce uživatele povolena (nebo může vést ke vzniku registračních či licenčních požadavků).

Louve Investments SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona.

Informace obsažené na těchto webových stránkách by se neměly pokládat za doporučení ke koupi či prodeji podílů ve výše uvedeném Fondu. Osoba, která přijímá informace obsažené na těchto webových stránkách, nese odpovědnost za dodržování veškerých zákonů a předpisů platných ve své jurisdikci.

Jakákoli osoba, která obdrží nebo získá Základní informace o nabídce akcií, Přílohu s doplňujícími informacemi o nabídce akcií a/nebo jakékoli jiné dokumenty ohledně Fondu a/nebo Správce, na jakémkoli území v elektronické podobě ke stažení na těchto webových stránkách nebo v jiné formě, nebude tuto skutečnost pokládat za výzvu ke koupi nebo úpisu podílů ani by neměla tuto dokumentaci používat, pokud na daném území není možné legálně učinit takovou výzvu bez nutnosti splnit jakýkoli registrační či jiný právní požadavek.

Učiněná investiční rozhodnutí by měla vycházet výhradně z nezávislého posouzení na základě finančního postavení a investičních cílů investora a také investorova osobního výkladu informací zveřejněných na těchto webových stránkách. Uživatelé těchto webových stránek nesou výhradní odpovědnost za svá rozhodnutí.

Obsah těchto webových stránek ani dokumenty nahrané na tyto webové stránky nepředstavují investiční poradenství a neměly by být jako takové ani vykládány. Upozorňujeme vás, že vaše rozhodnutí ohledně investování do fondu uvedeného na těch stránkách pro vás může mít právní, finanční a nebo daňové důsledky. Před samotným investováním byste měli využít služeb nezávislého právního, finančního a nebo daňového poradce, Potenciální investoři by měli vzít na vědomí, že hodnota investic může klesat i stoupat a že předchozí výsledky nepředstavují ukazatel budoucích výsledků. Správce ani Fond nenesou a nepřipouští vůči vám žádnou odpovědnost, pokud se investováním dopustíte porušení jakéhokoli zákona nebo nařízení a nebo pokud investováním přijdete o peníze.

Informační povinnost

Detailní informace obsahuje statut fondu a Sdělení klíčových informací (KID). Sdělení klíčových informací jsou k dispozici na těchto stránkách nebo na stránkách https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. AVANT Business Centr, CITY TOWER – Hvězdova 1761/2b, Praha 4 – Nusle 140 00.

Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na https://www.avantfunds.cz/gdpr/.

Důležité informace a bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Avant investiční společnost, a.s.

Obhospodařovatelem a administrátorem fondu je společnost AVANT investiční společnost, a.s., se sídlem Hvězdova 1761/2b, Praha 4 – Nusle 140 00, IČO 275 90 241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040. Webové stránky obhospadořovatele a administrátora https://www.avantfunds.cz/.

 

Tato webová stránka používá soubory cookie a žádá vaše osobní údaje, aby zlepšila vaše procházení.