více než 15 let zkušeností

Jsme ambiciózními partnery, kteří chtějí, aby jejich aktivity byly úspěšné. Prostřednictvím cílených investic dosahujeme mimořádných výsledků.

0

AUM

0

zhodnocení fondu

0

NAV

0

IRR horizont 5 let
Tajemství úspěchu je dělat obvyklé věci
neobvykle dobře.
John D. Rockefeller

Investiční strategie

Investiční strategií fondu Louve Investments SICAV je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři, a to na základě investic do aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem a minimálním rizikem bez sektorového a geografického vymezení. Například účastí v kapitálových obchodních společnostech, nemovitostních projektech a společnostech nebo poskytování úvěrů, což jsou aktiva dlouhodobě překonávající výnosy, dále cenné papíry a nástroje peněžního trhu.

Spolupracujeme s kvalifikovanými investory, kteří hledají příležitost jak investovat, ale nechtějí na sebe brát riziko investice do jediného projektu. Díky majetkové účasti fondu na velkém počtu různých aktiv diverzifikujeme investorům jejich investici a nabízíme zajímavé zhodnocení.

Plánované rozložení aktiv

Vývoj hodnoty investičních akcií

Hodnota investičních akcií

IAA

1,000 CZK hodnota IAA
NAV 0.000.000 CZK
hodnota IAA k 1.4.2022

IAB

1,000 CZK hodnota IAB
hodnota k 1.4.2022

IAC

1,000 EUR hodnota IAC
NAV 0.000.000 EUR
hodnota k 1.4.2022

Majetek fondu

AUM 000.000.000 CZK
NAV 000.000.000 CZK
hodnota k 1.4.2022

Přehled základních údajů fondu

Název fondu
Louve Investments SICAV, a.s.

Právní forma fondu
Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)

Druh investičního fondu
Fond kvalifikovaných investorů

Minimální investice
1 mil. Kč (dle § 272 odst. 1 písm. a) až h) a písm. i) bod 2 Zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech), jinak 125 tis. € nebo ekvivalent v Kč

Emitovaný cenný papír
Investiční akcie A
Investiční akcie C

Očekávaný výnos investičních akcií
7 % p.a.

Doporučený investiční horizont
5 let a více

Měna fondu
CZK / EUR

Vstupní poplatek
až 4 %

Výstupní poplatek
10 % do 24 měsíců od úpisu, 6 % v období 24 až 42 měsíců od úpisu,  bez poplatku po 42 měsících od úpisu

Frekvence úpisu investičních akcií
Měsíčne

Regulátor a dohled
Česká národní banka

Obhospodařovatel a administrátor
AVANT investiční společnost, a.s.

Depozitář
Československá obchodní banka, a.s.

Auditor
Ecovis blf s.r.o.

Zdanění výnosů fondu
Daň z příjmu 5 %

Zdanění výnosu akcionáře
15 % při odkupu do 3 let, 
0 % při odkupu po 3 letech

Klíčoví lidé fondu

Jak se stát akcionářem Louve Investments
a jaký je průběh investice?

Prezentace
fondu

Na základě Vašeho požadavku Vás budeme obratem kontaktovat. Představíme Vám základní parametry fondu a zašleme Vám podrobnou prezentaci.

Jsme Vám
k dispozici

V případě jakýchkoli dotazů jsme tu pro Vás, abychom je zodpověděli a Vy měli co nejjednodušší rozhodování.

Dokumentace pro
investora

Dokumentace pro nového investora zahrnuje smlouvy o úpisu investičních akcií, sdělení klíčových informací a statut fondu.

Podpis
smlouvy

Jakmile bude vše podepsáno, zašleme Vám výzvu k úpisu investičních akcií a výzvu k odeslání peněžních prostředků na účet fondu.

Emise
investičních akcií

Investiční akcie budou vydány podle stanovené čisté hodnoty majetku fondu v příslušném období. Investiční akcie budou připsány na Váš majetkový účet.

Pravidelné
reporty

Měsíčně Vám zašleme údaj o čisté hodnotě majetku fondu.  Jednou ročně Vám zašleme report stanovený na základě auditované účetní závěrky fondu.

investujte do fondu.

Kontaktujte nás a sjednejme si schůzku, kde Vám
Fond Louve Investments rádi představíme.

  Představení obhospodařovatele

  AVANT investiční společnost, a.s. se sídlem Hvězdova 1761/2b, Praha 4 – Nusle 140 00, IČO 27590241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040, jejímž prostřednictvím je fond obhospodařován a administrován se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. V posledních třech letech se stal AVANT nejdynamičtěji rostoucí investiční společností v České republice a v současnosti se jedná o největší investiční společnost na trhu fondů kvalifikovaných investorů.

  AVANT IS spravuje 148 fondů a podfondů s celkovou hodnotou majetku přes 55 miliard Kč (k 31.05.2021). Své postavení na trhu získal AVANT především svým osobním klientským přístupem, zkušenostmi, flexibilitou a kvalitou poskytovaných služeb. Spravované fondy investují do komerčních nemovitostí, bytových projektů, zemědělské půdy, pohledávek a majetkových účastí v začínajících projektech či v existujících firmách, kterým pomáhá v dalším rozvoji.

  Upozornění pro investory

  Louve Investments SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona.

  Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., AVANT Business Centr, CITY TOWER – Hvězdova 1761/2b, Praha 4 – Nusle 140 00.

  Důležité informace a bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

  Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

  Soubory ke stažení

  Sdělení klíčových
  informací (IAA)
  Sdělení klíčových
  informací (IAB)
  Sdělení klíčových
  informací (IAC)
  Statut
  Fondu
  Stanovy
  Fondu
  Tato webová stránka používá soubory cookie a žádá vaše osobní údaje, aby zlepšila vaše procházení.

  Upozornění pro investory

  Louve Investments SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona.

  Tyto webové stránky necílí na žádnou fyzickou osobu, která je občanem nebo obyvatelem země, kde by jejich obsah nebo používání byly v rozporu s jakýmikoli zákony či nařízeními, ani na žádnou právnickou osobu, která se nachází v takové zemi nebo jurisdikci, a tyto fyzické či právnické osoby nebudou tyto webové stránky používat.

  Uživatelé přijímají informace obsažené na těchto stránkách na své vlastní riziko a společnosti Louve Investments SICAV, a.s., se sídlem na adrese Václavské náměstí 2132/47, Praha 1 Nové Město, 110 00 Česká republika IČO: 108 39 925, která má povolení k výkonu činnosti investičního fondu uděleného ČNB (Česká národní banka) (dále jako „Fond“), správce a obhospodařovatel Avant investiční společnost, a.s. (IČO: 275 90 241) („Správce“) a Louve Group s.r.o., (IČO: 069 45 431) nenesou žádnou odpovědnost v případě, že návštěva těchto webových stránek není v rámci jurisdikce uživatele povolena nebo může vést ke vzniku registračních či licenčních požadavků.

  Informace obsažené na těchto webových stránkách by se neměly pokládat za doporučení ke koupi či prodeji akcií ve výše uvedeném Fondu. Osoba, která přijímá informace obsažené na těchto webových stránkách, nese odpovědnost za dodržování veškerých zákonů a předpisů platných ve své jurisdikci.

  Jakákoli osoba, která obdrží nebo získá Základní informace o nabídce akcií, Přílohu s doplňujícími informacemi o nabídce akcií a/nebo jakékoli jiné dokumenty ohledně Fondu a/nebo Správce, na jakémkoli území v elektronické podobě ke stažení na těchto webových stránkách nebo v jiné formě, nebude tuto skutečnost pokládat za výzvu ke koupi nebo úpisu podílů ani by neměla tuto dokumentaci používat, pokud na daném území není možné legálně učinit takovou výzvu bez nutnosti splnit jakýkoli registrační či jiný právní požadavek.

  Učiněná investiční rozhodnutí by měla vycházet výhradně z nezávislého posouzení na základě finančního postavení a investičních cílů investora a také investorova osobního výkladu informací zveřejněných na těchto webových stránkách. Uživatelé těchto webových stránek nesou výhradní odpovědnost za svá rozhodnutí.

  POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI VÝŠE UVEDENÉ PROHLÁŠENÍ PŘEČETLI, ROZUMÍTE MU A SOUHLASÍTE S NÍM?